Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W latach 2006-2014 zdobywał doświadczenie w Zakładzie Certyfikacji ITB. Od 2015 roku jest pracownikiem Zakładu Aprobat Technicznych w CNBOP-PIB. Zamiłowany w prowadzeniu wykładów i prelekcji dotyczących oceny zgodności w ochronie ppoż. i energetyce. W jego życie zawodowe wpisuje się doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów jakości oraz zakładowej kontroli produkcji prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą. Współautor wielu standardów, aprobat technicznych, opinii, wytycznych oraz programów badań. Choć w swoim życiu zawodowym może poszczycić się wymianą doświadczeń na arenie międzynarodowej jednostek notyfikowanych, to za najcenniejsze życiowe doświadczenie w branży energetycznej, uczące pokory i kształtujące wyobraźnię uznaje pracę na budowie w charakterze elektromontera. Do poligonu jego doświadczeń można zaliczyć m.in. staż w MSWiA oraz Zakładowej Straży Pożarnej w PKN Orlen. Jego kompetencje zostały uznane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jako wykwalifikowany personel Europejskiej Jednostki Oceny Technicznej, jaką od 2016 roku stało się CNBOP-PIB.